Accessories
 
ID : CA-Prox Card Proximity 125 KHz
 
  • รหัสสินค้า : CA-Prox Card
  • ชื่อสินค้า : Card Proximity 125 KHz
  • คำอธิบายสินค้า : บัตรทาบสำหรับยืนยันตัวตนใช้ในการผ่านเข้า-ออกประตู ที่มีความถี่ในการส่งสัญญาณ 125 KHz
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี
Accessories
ID : CA-Prox Card Proximity 125 KHz
 
  • รหัสสินค้า : CA-Prox Card
  • ชื่อสินค้า : Card Proximity 125 KHz
  • คำอธิบายสินค้า : บัตรทาบสำหรับยืนยันตัวตนใช้ในการผ่านเข้า-ออกประตู ที่มีความถี่ในการส่งสัญญาณ 125 KHz
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี