Accessories
 
ID : CA-Mifare Card Mifare 13.56 MHz
 
  • รหัสสินค้า : CA-Mifare
  • ชื่อสินค้า : Card Mifare 13.56 MHz
  • คำอธิบายสินค้า : บัตรทาบสำหรับยืนยันตัวตนใช้ในการผ่านเข้า-ออกประตู ที่มีความถี่ในการส่งสัญญาณ 13.56 MHz
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี
Accessories
ID : CA-Mifare Card Mifare 13.56 MHz
 
  • รหัสสินค้า : CA-Mifare
  • ชื่อสินค้า : Card Mifare 13.56 MHz
  • คำอธิบายสินค้า : บัตรทาบสำหรับยืนยันตัวตนใช้ในการผ่านเข้า-ออกประตู ที่มีความถี่ในการส่งสัญญาณ 13.56 MHz
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี